รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม morty

คุณสรยุทธ มียิ้ม

ปัจจุบันกำลังศึกษา อยู่ระดับชั้นปริญญาตรี

เริ่มจากแข่งทำหุ่นยนต์ (self-driving car) ได้ลองทำ AI แล้วรู้สึกว่า AI ทำอะไรได้หลายอย่างดี

Hackathon สนุกดี อยากให้จัดบ่อย ๆ

Download Notebook .ipynb