Q&A การถามตอบ

นอนหลับระหว่างแข่งขันได้หรือไม่

สามารถนอนได้ แต่ขอให้ทำการเช็คชื่อภายในเวลาที่กำหนด

จะใช้เครื่อง GPU ที่ไหนได้บ้าง

Google Colab

ให้เพื่อน (ที่ไม่ได้อยู่ในทีม) ช่วยงานได้หรือไม่

ไม่ได้ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล และมีบทลงโทษจะคณะกรรมการการแข่งขันต่อไป

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน​ ศึกษา​อยู่ต่างโรงเรียน​กันได้หรือไม่

ได้

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน​สามารถใช้ชุดข้อมูลภายนอกได้หรือไม่

ได้